Udkast til Bekendtgørelsen (altså ikke vedtaget endnu)

Bekendtgørelse om tilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel

I medfør af tekstanmærkning 106 til § 23 på finansloven fastsættes:

Bekendtgørelsens område
§ 1. Tilskud kan gives til udfasning af visse særligt forurenende centralvarmekedler, jf. § 4.
Definitioner
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Centralvarmekedel: Fyringsanlæg med kedel til opvarmning af brugsvand eller vand til centralvarme, designet til ikke direkte at afgive varme til det rum, hvori det er opstillet.
2) Udfasning: Frakobling af en centralvarmekedel og efterfølgende tilslutning af et andet fyringsanlæg eller lukning af skorstenen samt bortskaffelse af centralvarmekedlen efter kommunens anvisning.
3) Ansøger: Den, der lader en centralvarmekedel udfase og efterfølgende søger om tilskud.
Myndighed
§ 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilskud efter denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bemyndige en ekstern offentlig eller privat virksomhed til at bistå styrelsen i forbindelse med meddelelse af tilsagn efter §§ 10-12 samt kontrol med dokumentation for udbetaling af tilskud efter §§ 7-9.
Tilskudsgrundlag
§ 4. Tilskud kan efter ansøgning, jf. §§ 7-10, gives til udfasning af manuelt fyret centralvarmekedel til fast brændsel, ikke halmfyr. Centralvarmekedlerne skal opfylde en af følgende definitioner:
1) gennemforbrændingskedler uanset produktionsår
2) centralvarmekedler uanset type, produceret i 1980 eller tidligere.
Stk. 2. Tilskud kan gives til udfasning af en centralvarmekedel, der anvendes til boligopvarmning i et enfamiliehus, et tofamiliehus eller et rækkehus. Der kan ydes ét tilskud for hver ejendom.
§ 5. Den centralvarmekedel, som ønskes udfaset, skal være lovligt tilsluttet på den pågældende ejendom.
Tilskuddets størrelse
§ 6. Tilskuddet dækker afholdte udgifter op til kr. 4.000.

Ansøgning om tilskud
§ 7. Ansøgning om tilskud afgives på et særligt ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Miljøstyrelsen eller via www.mst.dk. Ansøgningen afgives på tro og love.
§ 8. Den, der ønsker tilskuddet udbetalt, skal lade sin ansøgning forsyne med skorstensfejerens påtegning om, at en tilskudsberettiget centralvarmekedel, jf. §§ 4-5, er udfaset. Påtegningen dokumenterer, at bestemmelserne i §§ 4-5 er overholdt. Påtegningen gives af skorstensfejeren for ansøgers regning.
Stk. 2. Påtegningen efter stk. 1 skal være forsynet med dato samt navn og virksomhedsadresse på den, der har foretaget påtegningen.
§ 9. Den, der ønsker tilskuddet udbetalt, angiver på ansøgningen, at den nedtagne kedel er bortskaffet efter kommunens anvisninger. Hvis adgangsforholdene til det sted, hvor centralvarmekedlen er installeret, ikke tillader bortskaffelse, kan centralvarmekedlen i stedet gøres permanent uanvendelig.
§ 10. Den påtegnede ansøgning sendes til Miljøstyrelsen sammen med dokumentation for udgifter, afholdt i forbindelse med udfasningen, for eksempel i form af faktura for installation af et nyt anlæg.
Udbetaling af tilskud
§ 11. Udbetaling af tilskud finder sted i den rækkefølge, ansøgningerne modtages i Miljøstyrelsen.
Stk. 2. Miljøstyrelsen offentliggør kvartalsvis senest den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober på www.mst.dk hvilket beløb, der fortsat er til rådighed til finansiering af udbetalinger. Miljøstyrelsen kan til enhver tid offentliggøre i to landsdækkende aviser og på www.mst.dk, at de til rådighed værende tilskudsmidler er opbrugt. Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af udfasning af centralvarmekedler, hvortil der ikke kan udbetales tilskud.
§ 12. Udbetalingen af tilskud sker til ansøgers nemkonto.
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Miljøministeriet, den
 

TROELS LUND POULSEN