Ovne i det nye bygningsreglement

D. 1/1 2006 trådte der nye regler i kraft om energiberegning i nybyggeri.
Herefter skal der udføres en beregning af husets energiballance i et program "Be06" udarbejdet af SBI (Statens Byggeforsknings Institut)

I modsætning til tidligere, hvor man skulle fastlægge husets varmetab og holde sig indenfor visse varetabsrammer, er det idag den såkaldte primærenergi man tager udgangspunkt i. Det betyder kort sagt, at det ikke længere er ligemeget hvordan man varmer sit hus op.
Som et eksempel kan jeg nævne, at el-forbrug ganges med en faktor 2,5 da det er energimæssigt dyrt at producere elektricitet.
Bruger man el til varmeformål, kan man kompencere for dette, ved f.eks. at isolere 2,5 gange mere end hvis man havde valgt en mere energieffektiv måde at varme op på.
Dette har også betydning for stenovne, men da disse ovne endnu ikke er defineret i beregningsprogrammet, kan man komme galt afsted og blive "straffet" urimeligt, hvis man ikke er opmærksom på dette.

Jeg er blevet kontaktet adskillige gange af rådgivene ingeniører, kommuneingeniører, arkitekter og andre som bruger (skal bruge) dette beregningsprogram, og som er løbet ind i problemer med at se retfærdigheden i de resultater de kommer frem til.

Derfor er jeg p.t. i løbene dialog med Ole Michael Jensen SBI om problemet, og vi er ved at  komme frem til den bedste måde at definere ovnene på indenfor de valgmuligheder der er i programmet, og derved undgå de værste faldgruber.
Lige nu ligger mit forslag til en vejledning om, hvordan man skriver disse ovne ind i beregningsprogrammet, til gennemsyn hos ham.
Så snart det er på plads, vil du kunne finde den lige her, men forhåbentlig bliver den også af SBI sendt ud til brugerne af programmet, så de bliver opmærksomme på problemet. (Programmet koster mange penge både i indkøb og årlig licens, så det er vel kun rimeligt, at den virkelighed man påvirker med sådan et program ikke lider unødig skade af, at programmet ikke rummer hele den virkelighed det prøver på at omhandle).

Indtil da er du meget velkommen til at bede din rådgiver, eller kommuneingeniøren, om at kontakte mig.
Det gode samarbejde med SBI har både betydet, at de nu ved mere om stenovne, og jeg ved mere om det nye bygningsreglement, end det man lige kan læse sig til.

Nu er vejledningen færdig og godkendt af SBI, du kan hente den her !

Tilbage til Index

Til mine kolleger !
Dokumentation for det vi bygger er, jfr. ovenstående, vigtigere nu end nogensinde før.
Ved ethvert nybyggeri hvor vi sætter en ovn, vil vi blive "kigget grundigt efter i sømmene" af såvel den rådgivene, som den godkende instans. Har vi ingen, eller kun ringe, dokumentation for vores ovnes virkningsgrad, dækningsgrad af det opvarmede areal og luftstrømsbehovet, så bliver vores kunder "straffet" økonomisk - og det får de at vide inden de har købt ovnen.

Udvalget af forskellige ovntyper er jo stort, og kun de færreste af jer vil med rimelighed kunne læne sig opad den dokumentation jeg fik udført på mine ovne i 1996.

Bygger man efter anvisningerne i bogen "Finnish Fireplaces" vil man sandsynligvis få godkendt virkningsgrad og varmeydelse herfra til brug i Be06 (Tallene fremgår af side 58 og 59, og jeg må gøre opmærksom på, at det er den lave ende af "over all efficiency" (72%) og ikke "combustion efficiency" der skal angives.

Har man ikke nogen troværdig dokumentation på den ovntype man bygger, er reglerne sådan, at man angiver virkningsgraden til 50% og et luftoverskudstal på 3
Dette straffer bygherre gevaldigt ved at der skal kompenseres for dette, f.eks. ved at isolere huset endnu mere. En sådan ovn bliver altså reelt dyrere at anskaffe, end en tilsvarende med dokumentation.

Delvist af samme grund, er vi ved at anskaffe nyt moderne måleudstyr her på Drejø, og det er vores håb, at det vil være muligt at få anderkendt de måleresultater vi kommer frem til på såvel nye som eksisterende ovntyper. DTI er jo nogen dyre drenge at "lege" med, så under alle omstændigheder vil vi kunne hjælpe med til, at du ikke bruger dyre penge på at få dokumentation fra DTI på noget, som rimelig nemt kunne have været forbedret.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det arbejde jeg har udført sammen med SBI ikke har forringet mulighederne for at bygge kreative ovne uden dokumentation.
Begrænsningerne heri er kommet med det nye bygningsreglement, som jeg ingen indflydelse har haft på.
Det arbejde jeg har medvirket til har derimod forhindret, at samtlige ovne i nybyggeri er blevet defineret med en virkningrad på 50% og et urimeligt stort luftstrømsbehov. Dette straffede ikke bare bygherre med ekstraudgifter, men også os selv på den måde, at disse oplysninger jo ligger hos rådgivene ingeniør og arkitekter og på kommuneingeniørernes kontorer rundt i hele landet. Disse mennesker får jo på den måde oplevelsen af, at disse ovne slet ikke duer.

Hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er en af konsekvenserne af det nye bygningsreglement, at "fårene bliver skilt fra bukkene".
Herefter er det op til os selv, hvilken kategori vi befinder os i.

Ikke nok med det...
En bekendtgørelse der træder i kraft 1/4 2008 kommer meget sandsynligt til at betyde, at masseovne, der opbygges ved hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner, skal afprøves af et anerkendt laboratorie for emision af partikler.
Bekendtgørelsen, som altså endnu ikke er underskrevet af miljøminister Connie Hedegård, kan ses som et tiltag i.f.m. den seneste tids megen omtale af partikelforurening.
Baggrundsmaterialet for bekendtgørelsen er en omfattende og særdeles usammenhængende række af publikationer fra bl.a Miljøstyrelsen.
Partikler er jo rigtig mange forskellige ting.
Det meget giftige stof dioxin er nævnt i mange sammenhænge med partikelemision, også fra brændeovne. Ved nærlæsning af publikationer fra bl.a. mst. står det dog klart, at ved afbrænding af rent ubehandlet træ er dioxinindholdet så forsvindende lille, at det må kaldes ubetydeligt.
I masseovne/stenovne med høj forbrændingstemperatur vil denne dioxin blive omdannet til det langt mindre skadelige salpetersyre.
Dioxin fra rent ubehandlet træ, kan efter min bedste overbevisning kun stamme fra clor og kobberforbindelser, som træet måtte have optaget under væksten.
Måleudstyret er jo blevet voldsomt forbedret og det er i praksis ikke muligt at finde en fisk, en salatplante, en ko, en kartoffel eller et træ uden dioxin.
Skal vi holde op med at brænde træ af for at holde varmen ? Så skal vi også holde op med at spise mad !

Langt værre ser det ud, hvis man afbrænder PHP-behandlet træ eller blå farvestoffer (f.eks. mælkekartonner) som indeholder kobberforbindelser.
Petrokoks, Futurex, Energikoks, som alt sammen er forskellige navne for petrokemisk affald, har som bekendt har et meget højt  indhold af tungmetaller deriblandt kobber og clor, foruden arsen, kviksølv, cadmium o.m.m.m., har man derimod ikke undersøgt konsekvensen af evt. at forbyde importen af (40.000tons årligt) !!!
For at bekæmpe skadevirkninger fra affaldsforbrænding, går man altså åbenbart efter ovne og skorstene, istedet for efter brændslet !

Nu er der nok ikke så meget at være bekymret for for os ovnsættere, for grænseværdierne for partikelemission er sat så højt, at næppe nogen masseovn/stenovn ikke vil kunne overholde dem.
Når man læser høringsudkastet til bekendtgørelsen er det ret klart, at man vil de gamle brændeovne og fastbrændselskedler til livs, det er der ikke noget nyt i.
"Skrotningspræmien" på gamle ovne, som man rumlede med i foråret, er droppet og dette er så nok hvad man derefter kunne finde på med samme hensigt.
At en del brugere af gamle brændeovne så nok kan finde på at nøjes med oliefyret, når de ikke længere kan købe en brugt gammel brændeovn og en ny er blevet endnu dyrere p.g.a. lovkrav om afprøvninger, dokumentation for afprøvningen som skal opbevares i hele ovnens levetid (mon man skal tage den med i kisten ?), det har man vist ikke regnet på konsekvensen af.

Så kære kollega - skruerne strammes alt i alt og fra flere forskellige sider, som det fremgår af alt det ovenstående. Ikke mindst for de af jer som bygger prefabrikerede elementer.
Der er brug for sammenhold, om alt det vi trods alt kan blive enige om. Alt det andet må vi tage på sidelinjen, eller lade ligge.
"SOD" Sammenslutningen af Ovnsættere i Danmark er dannet for længe siden, men vi mangler opbakning til at køre de sager som er i vores allesammens interesse.
Alt i alt er vi jo ikke mange ovnsættere i Danmark og ved at være opdelt i fraktioner står vi svagt når fælles interesser skal plejes.

Et eksempel: Skorstensspjældet har været et meget omdiskuteret emne.
Al dokumentation har peget på, at betydningen af dette spjæld er overordentlig stor - ingen har dokumenteret det modsatte.
Ihærdig indsats fra bl.a. min side ser nu endelig ud til at bære frugt.
Det er nu ifgl. SBI anvisning fra dec.2006 kun brændeovne der skal have et friareal på 20cm2
Masseovnes skorstensspjæld skal nu kun være "utæt", uden at denne utæthed er nærmere defineret.
Seniorforsker på SBI Ole Michael Jensen erkender deruover overfor mig, at begrundelsen for et tæt spjæld i en åben pejs også er gældende for masseovne.
Vi er altså tæt på en fuld lovliggørelse, MEN DET HAR FORELØBIG TAGET 18 ÅR ! bl.a. fordi vi ikke har kunnet enes !
Samme årsag skal nok også være grund til, at Miljøstyrelsen indhenter oplysninger (gamle oplysninger) om masseovne i USA og Norge, istedet for hos os.
Lad os nu stå sammen om det vi kan enes om !

Læs høringsudkastet til brændeovnsbekendtgørelsen her.
Du risikerer bødestraf hvis du overtræder den !
 
 

Mange hilsner
Lars